نویسنده = مشهدی نوش آبادی، محمد
تعداد مقالات: 2
1. ویژگی‌های ساختاری و نمادین توغ ایرانی

دوره 11، 2(پیاپی 22 پاییز و زمستان 1394)، پاییز و زمستان 1394، صفحه 109-134

محمد مشهدی نوش آبادی


2. بررسی کتیبه های توغ های عزاداری در ایران عصر صفوی

دوره 6، 2(پیاپی 12 پاییز و زمستان 1389)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 131-155

محمد مشهدی نوش آبادی