نویسنده = قیومی بیدهندی، مهرداد
تعداد مقالات: 1
1. بازنگری در رابطه میان هنر و عرفان اسلامی بر مبنای شواهد تاریخی

دوره 6، 2(پیاپی 12 پاییز و زمستان 1389)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 175-189

مهرداد قیومی بیدهندی