نویسنده = مهدیخانی سروجهانی، سید حسن
تعداد مقالات: 1
1. نقدی بر گزارش مسعودی از توجه ایرانیان به کعبه در روزگار پیش از اسلام

دوره 9، 1(پیاپی 17 بهار و تابستان1392)، بهار و تابستان 1392، صفحه 41-57

سید حسن مهدیخانی سروجهانی