نویسنده = پورعبادی، خضر
تعداد مقالات: 1
1. خرد‌گرایی یا نص‌گرایی در البدء و التاریخ

دوره 9، 1(پیاپی 17 بهار و تابستان1392)، بهار و تابستان 1392، صفحه 59-80

خضر پورعبادی؛ یونس فرهمند