نویسنده = بهرامی نیا، امید
تعداد مقالات: 1
1. خشونت و شکنجه در عصر سلجوقی

دوره 9، 1(پیاپی 17 بهار و تابستان1392)، بهار و تابستان 1392، صفحه 81-100

امید بهرامی نیا