نویسنده = یوسفیفر، شهرام
تعداد مقالات: 1
1. عوامل اجتماعی ـ فرهنگی در شکل‌گیری محله در شهر ایرانی ـ اسلامی و کارکردهای آن

دوره 9، 1(پیاپی 17 بهار و تابستان1392)، بهار و تابستان 1392، صفحه 101-116

عباس بحری مقدم؛ شهرام یوسفیفر