نویسنده = شیرازی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مناسبات بین سلاطین دهلی و خلفای عباسی

دوره 9، 1(پیاپی 17 بهار و تابستان1392)، بهار و تابستان 1392، صفحه 117-134

محسن معصومی؛ سعید شیرازی