نویسنده = معینینیا، مریم
تعداد مقالات: 1
1. ظهور و سقوط چَکان در کشمیر (962- 993هـ )

دوره 9، 1(پیاپی 17 بهار و تابستان1392)، بهار و تابستان 1392، صفحه 135-154

مریم معینینیا؛ هادی عالمزاده