نویسنده = ذیلابی، نگار
تعداد مقالات: 5
1. تطور اصطلاح رعیت و قشربندی رعایا در تشکیلات اسلامی

دوره 10، 1(پیاپی 19 بهار وتابستان 1393)، بهار و تابستان 1393، صفحه 87-104

نگار ذیلابی


2. تشکیلات نهاد رأس الجالوت در شرق اسلامی

دوره 9، 2(پیاپی 18 پاییز و زمستان1392)، پاییز و زمستان 1392، صفحه 3-15

نگار ذیلابی


3. سیاست فاطمیان در قبال اهل سنت در دو دوره «دعوت» و «شکل گیری» دولت

دوره 6، 1(پیاپی 11 بهار و تابستان 1389)، بهار و تابستان 1389، صفحه 57-80

سید جمال موسوی؛ نگار ذیلابی


4. رنک: نشان های مصور در مصر مملوکی 2،1

دوره 3، 2(پیاپی 6 پاییز و زمستان 1386)، پاییز و زمستان 1386، صفحه 117-139

نگار ذیلابی


5. بررسی منابع تاریخ تشکیلات اداری و مالی در دولت فاطمیان

دوره 2، 1(پیاپی 3 بهار و تابستان 1385)، بهار و تابستان 1385، صفحه 83-99

نگار ذیلابی