نویسنده = تاج بخش، قدریه
تعداد مقالات: 2
1. دست‌اندازی‌ بر زمین‌های وقفی مصر در عصر ممالیک: پیامدها و واکنش‌ها

دوره 9، 2(پیاپی 18 پاییز و زمستان1392)، پاییز و زمستان 1392، صفحه 37-60

قدریه تاج بخش


2. روابط بازرگانی آراگون و قَشتالَه با بیبرس و تحریم اقتصادی مصر از سوی پاپ

دوره 5، 2 (پیاپی10 پاییز و زمستان 1388)، پاییز و زمستان 1388، صفحه 85-106

احمد بادکوبه هزاوه؛ قدریه تاج بخش