نویسنده = دوستی، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. ابن رضوان مالقی(د784ﻫ) و اندیشه سیاسی وی

دوره 9، 2(پیاپی 18 پاییز و زمستان1392)، پاییز و زمستان 1392، صفحه 91-107

مجتبی دوستی؛ یونس فرهمند