نویسنده = محرابی کالی، فردین
تعداد مقالات: 1
1. فیل در دوره سلاطین دهلی: اهمیت و کارکردها

دوره 9، 2(پیاپی 18 پاییز و زمستان1392)، پاییز و زمستان 1392، صفحه 109-121

فردین محرابی کالی؛ محسن معصومی