نویسنده = کریمی، بهزاد
تعداد مقالات: 2
1. تاریخ‌نگاری پزشکی مسلمانان: بررسی مطالعات و تحقیقات

دوره 9، 2(پیاپی 18 پاییز و زمستان1392)، پاییز و زمستان 1392، صفحه 141-161

بهزاد کریمی


2. مکتب تاریخ نگاری آنال

دوره 6، 1(پیاپی 11 بهار و تابستان 1389)، بهار و تابستان 1389، صفحه 167-191

بهزاد کریمی