نویسنده = الویری، محسن
تعداد مقالات: 1
1. رابطه دین و تمدن در اندیشه مالک بن‌نبی

دوره 9، 2(پیاپی 18 پاییز و زمستان1392)، پاییز و زمستان 1392، صفحه 163-191

محسن الویری؛ سیدرضا مهدی نژاد