نویسنده = کردی، رضا
تعداد مقالات: 2
2. پشتیبانی برخی از سران سیاسی عرب قحطانی از خوارج در سده اول و دوم هجری

دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز و زمستان 1384)، پاییز و زمستان 1384، صفحه 23-37

رضا کردی