نویسنده = کدخدایی کلات، نرگس
تعداد مقالات: 1
1. فصد در پزشکی مسلمانان

دوره 10، 1(پیاپی 19 بهار وتابستان 1393)، بهار و تابستان 1393، صفحه 31-58

علی غفرانی؛ نرگس کدخدایی کلات