نویسنده = حیدری، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل دو نظریه درباره پیشینه یهودیان کاشان در تاریخ ایران

دوره 10، 1(پیاپی 19 بهار وتابستان 1393)، بهار و تابستان 1393، صفحه 59-85

حسین حیدری؛ علی فلاحیان وادقانی