نویسنده = عبداللهی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. غرر السیر، بررسی درباره نام اصلی و مؤلف آن

دوره 10، 1(پیاپی 19 بهار وتابستان 1393)، بهار و تابستان 1393، صفحه 105-120

علیرضا عبداللهی؛ قنبرعلی رودگر