نویسنده = عبدالهی، امیر
تعداد مقالات: 2
1. اصلاحات کمال الدین محمد خازن، وزیر دوره سلجوقیان عراق

دوره 10، 1(پیاپی 19 بهار وتابستان 1393)، بهار و تابستان 1393، صفحه 121-139

امیر عبدالهی؛ اسماعیل حسن زاده


2. مجریطی و رساله‌ کیمیایی او ،

دوره 6، 1(پیاپی 11 بهار و تابستان 1389)، بهار و تابستان 1389، صفحه 81-108

یونس فرهمند؛ امیر عبدالهی