نویسنده = حسن زاده، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. اصلاحات کمال الدین محمد خازن، وزیر دوره سلجوقیان عراق

دوره 10، 1(پیاپی 19 بهار وتابستان 1393)، بهار و تابستان 1393، صفحه 121-139

امیر عبدالهی؛ اسماعیل حسن زاده