نویسنده = مخبر دزفولی، فهیمه
تعداد مقالات: 1
1. مستشرقان و مهاجرت علمای جبل عامل به ایران در دوره صفوی

دوره 10، 1(پیاپی 19 بهار وتابستان 1393)، بهار و تابستان 1393، صفحه 189-201

فهیمه مخبر دزفولی