نویسنده = عالم زاده، هادی
تعداد مقالات: 3
1. زندگی‌نامه پیامبر اسلام(ص) پیش از رسالت: نقد و بررسی آراء رژی بلاشر

دوره 10، 1(پیاپی 19 بهار وتابستان 1393)، بهار و تابستان 1393، صفحه 203-224

زیبا شفیعی خوزانی؛ هادی عالم زاده


2. رساله های تاریخی سفینۀ تبریز

دوره 4، 1(پیاپی 7 بهار و تابستان 1387)، بهار و تابستان 1387، صفحه 113-155

هادی عالم زاده


3. نظام سیاسی، تشکیلات و سازمان های حکومتی طولونیان

دوره 1، 1(پیاپی 1 بهار و تابستان 1384)، بهار و تابستان 1384، صفحه 21-48

هادی عالم زاده؛ معصومعلی پنجه