نویسنده = کاظم بیکی، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. بویهیان و زیاریان: روایتی نویافته از کتاب التاجی ،*،

دوره 6، 1(پیاپی 11 بهار و تابستان 1389)، بهار و تابستان 1389، صفحه 27-55

محمد علی کاظم بیکی