نویسنده = موسوی، سید جمال
تعداد مقالات: 1
1. سیاست فاطمیان در قبال اهل سنت در دو دوره «دعوت» و «شکل گیری» دولت

دوره 6، 1(پیاپی 11 بهار و تابستان 1389)، بهار و تابستان 1389، صفحه 57-80

سید جمال موسوی؛ نگار ذیلابی