نویسنده = بادکوبه هزاوه، احمد
تعداد مقالات: 2
1. هدف‌یابی از نگارش جوامع العلوم ابن فریغون: نقد دیدگاه‌ها

دوره 11، 1 (پیاپی 21 بهار و تابستان 1394)، بهار و تابستان 1394، صفحه 25-46

طاهر بابایی؛ احمد بادکوبه هزاوه


2. روابط بازرگانی آراگون و قَشتالَه با بیبرس و تحریم اقتصادی مصر از سوی پاپ

دوره 5، 2 (پیاپی10 پاییز و زمستان 1388)، پاییز و زمستان 1388، صفحه 85-106

احمد بادکوبه هزاوه؛ قدریه تاج بخش