نویسنده = بیک، هانیه
تعداد مقالات: 1
1. استلحاق زیاد به ابوسفیان: انگیزه ها و پیامدها

دوره 5، 1(پیاپی 9 بهار و تابستان 1388)، بهار و تابستان 1388، صفحه 3-28

عباس علی تفضلی؛ هانیه بیک