نویسنده = باوفا، ابراهیم
تعداد مقالات: 2
1. سیاست دینی و مذهبی خوارزمشاهیان

دوره 5، 1(پیاپی 9 بهار و تابستان 1388)، بهار و تابستان 1388، صفحه 29-52

ابراهیم باوفا


2. خوارزم تجلی گاه مکتب اعتزال در روزگار خوارزمشاهیان

دوره 3، 2(پیاپی 6 پاییز و زمستان 1386)، پاییز و زمستان 1386، صفحه 83-116

ابراهیم باوفا