نویسنده = صفری، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی حرکت ها و قیام های به آفرید، سنباذ، اسحاق، استاذسیس و مقنّع در خراسان بزرگ

دوره 5، 1(پیاپی 9 بهار و تابستان 1388)، بهار و تابستان 1388، صفحه 81-126

مسعود صفری