نویسنده = تاج علی، زینت
تعداد مقالات: 1
1. شیبانیان و گورکانیان هند 1

دوره 5، 1(پیاپی 9 بهار و تابستان 1388)، بهار و تابستان 1388، صفحه 141-154

محمد علی کاظم بیگی؛ زینت تاج علی