نویسنده = ماهینی، فاخته
تعداد مقالات: 1
1. جنگ های ایران و روس زمینه ساز تغییر رویکرد نظام آموزشی ایران

دوره 5، 1(پیاپی 9 بهار و تابستان 1388)، بهار و تابستان 1388، صفحه 157-174

داود یحیایی؛ فاخته ماهینی