نویسنده = بادکوبة هزاوه، احمد
تعداد مقالات: 1
1. عوامل ناکامی مراکز رسمی آموزشی تبلیغی فاطمیان در گسترش مذهب اسماعیلی در مصر

دوره 4، 2(پیاپی 8 پاییز و زمستان 1387)، پاییز و زمستان 1387، صفحه 19-44

احمد بادکوبة هزاوه؛ زینب فضلی