نویسنده = فرهانی منفرد، مهدی
تعداد مقالات: 3
2. اندیشه های هزاره مدارانة نقطویه

دوره 4، 2(پیاپی 8 پاییز و زمستان 1387)، پاییز و زمستان 1387، صفحه 99-120

مهدی فرهانی منفرد؛ نسیم خلیلی


3. سیاست، تاریخ و ادبیات در قابوس نامه

دوره 2، 1(پیاپی 3 بهار و تابستان 1385)، بهار و تابستان 1385، صفحه 51-68

مهدی فرهانی منفرد