نویسنده = خلیلی، نسیم
تعداد مقالات: 1
1. اندیشه های هزاره مدارانة نقطویه

دوره 4، 2(پیاپی 8 پاییز و زمستان 1387)، پاییز و زمستان 1387، صفحه 99-120

مهدی فرهانی منفرد؛ نسیم خلیلی