نویسنده = دوست قرین، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. میرزا ابوتراب نطنزی و رویکردی بدیع به مسألة تثلیث زاویه

دوره 4، 2(پیاپی 8 پاییز و زمستان 1387)، پاییز و زمستان 1387، صفحه 123-136

هادی عال مزاده؛ فاطمه دوست قرین