نویسنده = امیری، شهرام
تعداد مقالات: 1
1. دهقانان و فتوح اسلامی

دوره 4، 1(پیاپی 7 بهار و تابستان 1387)، بهار و تابستان 1387، صفحه 19-35

شهرام امیری