نویسنده = مهدویان، محبوب
تعداد مقالات: 2
1. خلفای نخستین عباسی و فلسفه و کلام

دوره 4، 1(پیاپی 7 بهار و تابستان 1387)، بهار و تابستان 1387، صفحه 37-72

محبوب مهدویان


2. زمینه های گسترش فلسفه و کلام در روزگار سامانیان

دوره 2، 1(پیاپی 3 بهار و تابستان 1385)، بهار و تابستان 1385، صفحه 17-50

محبوب مهدویان