نویسنده = آقاجری، سید هاشم
تعداد مقالات: 2
1. سیاست کردن در دوره قاجار (1210-1264ﻫ) مطالعه موردی: کورکردن

دوره 13، 2(پیاپی 26 پاییز و زمستان 1396)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 139-168

بابک روح الامینی؛ سید هاشم آقاجری


2. جایگاه و توانمندی های سیاسی نهاد شرطه بغداد (از تأسیس تا اوایل عصر بویهی)

دوره 4، 1(پیاپی 7 بهار و تابستان 1387)، بهار و تابستان 1387، صفحه 73-87

سید هاشم آقاجری؛ علیرضا اشتری تفرشی