نویسنده = علی زاده جورکویه، زینب
تعداد مقالات: 1
1. سازمان نیروی دریایی مسلمانان در مدیترانه تا پایان سده ششم هجری

دوره 3، 2(پیاپی 6 پاییز و زمستان 1386)، پاییز و زمستان 1386، صفحه 35-62

زینب علی زاده جورکویه؛ مهدی جلیلی