نویسنده = جلیلی، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. «طِباق» آموزشکده‌هاى نظامی دولت ممالیک

دوره 11، 1 (پیاپی 21 بهار و تابستان 1394)، بهار و تابستان 1394، صفحه 63-91

جعفر حسن زاده کلشانی؛ مهدی جلیلی


2. سازمان نیروی دریایی مسلمانان در مدیترانه تا پایان سده ششم هجری

دوره 3، 2(پیاپی 6 پاییز و زمستان 1386)، پاییز و زمستان 1386، صفحه 35-62

زینب علی زاده جورکویه؛ مهدی جلیلی