نویسنده = اسماعیلی، قربان علی
تعداد مقالات: 1
1. پانزده مدرسۀ ناشناخته درخراسان (سده های چهارم تا ششم هجری)

دوره 3، 2(پیاپی 6 پاییز و زمستان 1386)، پاییز و زمستان 1386، صفحه 63-82

قربان علی اسماعیلی