نویسنده = قربان نژاد، پریسا
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی بر «فتح نامه بغداد» به انشای خواجه نصیرالدین طوسی و پاسخ امرای شام بدان

دوره 3، 1(پیاپی 5 بهار و تابستان 1386)، بهار و تابستان 1386، صفحه 55-79

پریسا قربان نژاد


2. تصوف اسلامی در آذربایجان تا آغاز قرن هفتم

دوره 1، 1(پیاپی 1 بهار و تابستان 1384)، بهار و تابستان 1384، صفحه 63-92

پریسا قربان نژاد