نویسنده = پات، فریبا
تعداد مقالات: 1
1. ثابت بن سنان صابی و سنت تاریخ نگاری در اسلام 1

دوره 2، 2(پیاپی 4 پاییز و زمستان 1385)، پاییز و زمستان 1385، صفحه 25-35

فریبا پات