نویسنده = جوادی، سید مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بازتاب تاریخ در دیوان لغات الترک محمود کاشغری

دوره 2، 2(پیاپی 4 پاییز و زمستان 1385)، پاییز و زمستان 1385، صفحه 51-64

سید مهدی جوادی