نویسنده = جعفرزاده، یوسف
تعداد مقالات: 1
1. مقدمه ای بر دیدگاه ابن خلدون در باب انحطاط تمدن اسلامی

دوره 2، 2(پیاپی 4 پاییز و زمستان 1385)، پاییز و زمستان 1385، صفحه 81-100

یوسف جعفرزاده