نویسنده = روغنی، شهره
تعداد مقالات: 1
1. مَقَّری و نَفْح الطِّیب 1

دوره 2، 2(پیاپی 4 پاییز و زمستان 1385)، پاییز و زمستان 1385، صفحه 101-120

شهره روغنی