نویسنده = حسین زاده شانه چی، غلام حسن
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر حاکمیت صفویه بر کتاب های سیره و مناقب دوازده امام 2

دوره 2، 2(پیاپی 4 پاییز و زمستان 1385)، پاییز و زمستان 1385، صفحه 121-132

غلام حسن حسین زاده شانه چی