نویسنده = باوفای دلیوند، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. دیوان وزارت و نقش آن در دیوان سالاری خوارزمشاهیان 2،

دوره 2، 1(پیاپی 3 بهار و تابستان 1385)، بهار و تابستان 1385، صفحه 101-121

ابراهیم باوفای دلیوند