نویسنده = مخبر دزفولی، فهمیه
تعداد مقالات: 1
1. ترکان از شمنیسم تا اسلام

دوره 1، 1(پیاپی 1 بهار و تابستان 1384)، بهار و تابستان 1384، صفحه 49-61

فهمیه مخبر دزفولی