نویسنده = ترکمنی آذر، پروین
تعداد مقالات: 1
1. تعامل حیات فکری و سیاسی در دوره امویان

دوره 5، 2 (پیاپی10 پاییز و زمستان 1388)، پاییز و زمستان 1388، صفحه 35-56

پروین ترکمنی آذر