نویسنده = خواجه میرزا، محمود
تعداد مقالات: 1
1. دارو شناسی در اندلس، دوره موحدان

دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز و زمستان 1384)، پاییز و زمستان 1384، صفحه 71-90

محمود خواجه میرزا